5044307
YgpcDG5GduIhcb7kgQ8EwFQNstJ0mGDld170JSBJPRSSZKjEhxUfTKmd/7Ei2WiE
LỊCH KIỂM TRA ĐỊNH KỲ HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2015-2016
Thông báo
0

LỊCH KIỂM TRA ĐỊNH KỲ HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2015-2016

Đính kèm kế hoạch số 196/ KH-THPTLQĐ ngày 30/9/2015

Thứ tự tuần thực học

Môn học

Số phòng

Ghi chú

Tuần 5:

21/9- 26/9/2015

Hoá 10 chuyên

1

Đề riêng, theo TKB

Hoá 11 chuẩn

7

 

Lý 12 chuẩn

1

Thực hành 2 tiết

Tuần 6 :

28/9- 3/10/2015

Hoá 10 chuẩn

7

 

Hoá 12 chuyên

1

Đề riêng, theo TKB

Anh10, 11, 12 chuyên

3

Đề riêng, theo TKB

Tuần 7 :

5/10- 10/10/2015

Văn 10 chuẩn

7

Theo TKB , 2 tiết

Hoá 11 chuyên

1

Đề riêng, theo TKB

Đại 10 chuẩn

7

 

Đại 10  chuyên

1

Đề riêng, theo TKB

Hóa 12 chuẩn

6

 

Anh 10, 11, 12 chuẩn, thí điểm

20

 

Tuần 8:

12/10-17/10/2015

Lý 10 chuẩn

7

 

Lý 10 chuyên

1

Thực hành 2 tiết

Lý 12 chuyên

1

Đề riêng, theo TKB

Sử 12 chuẩn

7

 

Giải tích 12 chuẩn

6

 

Giải tích 12 chuyên

1

Đề riêng, theo TKB

Tuần 9:

19/10-24/10/2015

Văn 11 chuẩn

6

Theo TKB , 2 tiết

Sinh 11, 12 chuẩn

13

 

Lý 12 chuyên

1

Thực hành 2 tiết

Đại 11 chuẩn

7

 

Đại 11  chuyên

1

Đề riêng, theo TKB

Địa 10,11 chuẩn

16

 

Tuần 10:

26/10-31/10/2015

Địa 12 chuẩn

7

 

Sinh 10, 11 chuyên

2

Đề riêng, theo TKB

Anh 10, 11, 12 chuyên

3

Đề riêng, theo TKB

Lý 10 chuyên

1

Đề riêng, theo TKB

Tuần 11:

2/11-7/11/2015

Văn 12 chuẩn

6

Theo TKB , 2 tiết

Hóa 10, 11 chuẩn

14

 

Hoá 12 chuyên

1

Đề riêng, theo TKB

Sử 10, 11 chuẩn

16

 

Hình 12 chuẩn

6

 

Lý 12 chuẩn

6

 

Tuần 11:

2/11-7/11/2015

Anh 10, 11 chuần, 12 thí điểm

19

 

Tuần 12:

9/11-14/11/2015

Lý 11 chuẩn, chuyên

8

Thực hành 2 tiết

Hoá 10 chuyên

1

Đề riêng, theo TKB

Anh 12 chuẩn

5

 

Tuần 13:

16/11-21/11/2015

Hóa 12 chuẩn

6

 

Sinh 10 chuẩn

7

 

Lý 10 chuẩn

7

Thực hành 2 tiết

Lý 11 chuẩn

7

 

Lý 11 chuyên

1

Đề riêng, theo TKB

Hình 10 chuyên

1

Đề riêng, theo TKB

Hình 12 chuyên

1

Đề riêng, theo TKB

Hình 11 chuẩn

7

 

Hình 11 chuyên

1

Đề riêng, theo TKB

Tuần 14:

23/11- 28/11/2015

Đại 10 chuẩn

7

 

Hoá 11 chuyên

1

Đề riêng, theo TKB

Tuần 15:

30/11- 5/12/2015

Hình 10 chuẩn

7

 

Giải tich 12 chuẩn

7

 

Giải tich 12 chuyên

1

Đề riêng, theo TKB

Đại 11 chuẩn

7

 

Anh 10, 11 chuyên

2

Đề riêng, theo TKB

Tuần 16 :

7/12- 12/12/2015

Đại 10 chuyên

1

Đề riêng, theo TKB

Đại 11 chuyên

1

Đề riêng, theo TKB

Khối 12:  Kiểm tra học kỳ I

7

 

Tuần 17 :

14/12- 19/12/2015

Lý 12 chuyên

1

Đề riêng, theo TKB

Khối 10, 11:  Kiểm tra học kỳ I

16

 

 
.
Tin mới nhất
Đọc nhiều nhất